Metoda kreslení pravou hemisférou

Tato výuková metoda byla poprvé publikována v roce 1979 v Los Angeles učitelkou kreslení a pedagožkou Betty Edwards. Tato dáma vycházela při tvorbě metody a výukových technik z objevů učiněných neurobiologem Rogerem W. Sperrym. Tento vědec objasnil svými pokusy rozdílnost fungování pravé a levé hemisféry mozku a získal za to v roce 1981 Nobelovu cenu.

Co víme o mozku?

Lidský mozek je tak složitý, že přes jeho intenzivní výzkum zůstává mnoho otázek zatím nezodpovězeno. Lidský mozek je složen ze dvou polovin - hemisfér, přičemž každá z polovin je propojena s opačnou stranou těla. Levá je propojena s pravou stranou těla a pravá s levou stranou těla. Každá polovina mozku zpracovává získané informace rozdílným způsobem. Bylo zjištěno, že levá hemisféra vládne verbálním, analytickým a symbolickým myšlením, zatímco pravé hemisféře je vlastní myšlení tvořivé, syntetické, prostorové a vizuální.

 V dynamicky se rozvíjející průmyslové společnosti jsou ceněny schopnosti připisované levé hemisféře - analýza a symbolické myšlení, řeč. Schopnosti pravé  hemisféry - abstraktní myšlení, tvořivost a emoce jsou oproti tomu bohužel často opomíjeny či dokonce potlačovány. To je pravděpodobně důvod, proč je levá hemisféra považována za dominantní a pravá hemisféra je jí jaksi podřízena. Z toho vyplývá, že celé spektrum schopností pravé hemisféry zůstává pro většinu lidí pozapomenuto, nerozvinuto, nevyužíváno.V dnešní době však již víme, že výše zmíněné schopnosti pravé hemisféry jsou stejně důležité jako schopnosti hemisféry levé. Pozornost odborné veřejnosti se dnes obrací k inteligenci emoční, která je nezbytná pro týmovou práci, a vedle řeči je důležitá pro porozumění a komunikaci. Důležitá je tedy především vyváženost využití schopností obou hemisfér.

Metoda kreslení Betty Edwards je zaměřena na využití schopností pravé hemisféry. Tyto schopnosti všichni máme, je pouze potřeba je probudit. Klíčem k realistické kresbě je přenést na papír to, co vidíme, nikoliv to, co víme. Je pouze potřeba oprostit se od logiky, vidět věci tak, jak jsou, bezmyšlenkovitě u kreslení relaxovat a osvojit si techniky kresby...

...kreslit může opravdu každý...